View Full Version: TSonline Quest

Ngoalongcang > TSOnline > TSonline Quest


Title: TSonline Quest
Description: T́m Kiếm Nhanh các Quest


longfrenzy - December 17, 2006 02:16 PM (GMT)
Post Quest ngọc Đại phúc thần
Tên nhiệm vụ: T́nh cờ gặp Hắc Sơn Quân.
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Trước khi vào rừng cây Đông Quận, ta gặp Dư Thị Cân, vào chiến đấu.
2. Sau khi thắng trận, vào Đông Quận ta sẽ gặp Hoàng Long, vào chiến đấu.
3. Thắng lợi th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: không.

Tên nhiệm vụ: kích lui Hắc Sơn Quân.
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Vào Quan Phủ đối thoại với Vương Hoành, đồng ư giúp ông ta t́m cứu binh.
2. Ta đến đối thoại với Tào Tháo phía sau Khủng Miếu, Tào Tháo gia nhập đội ngũ.
3. Trước khi vào cửa thành Đông Quận, gặp sự trở ngại của Lôi Công, vào chiến đấu, thắng lợi được “Bát Giang Kim Sa”.
4. Sau khi thắng xong trận đấu thứ nhất, kế đến vào chiến đấu với Lư Đại Mục, thắng lợi có thể vào trong, được “Ư Nhân Tương”.
5. Vào Quan Phủ đối thoại với Vương Hoành.
6. Đến Rừng Đôn Khươu bên ngoài Đông Quận, mới tiến vào ta sẽ gặp và chiến đấu với Ngũ Lục, thắng lợi lập tức vào ngay.
7. Ta theo hướng bên phải đi gặp Mục Cố, vào chiến đấu.
8. Sau khi thắng lợi, vào chiến đấu với Dư Độc, Ngưu Giác, Bạch Chim, thắng lợi ta được “Tế Lưu Hài”.
9. Ta trở về t́m Vương Hoành th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ vô t́nh gặp Hắc Sơn Quân.
Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận. Ghi Chú: không.
Vật phẩm có được: Thuốc trị thương, Bát Giang Kim Sa, Ư Nhân Tương, Tế Lưu Hài (nhang nhẹn + 5, lv. 10).

Tên nhiệm vụ: Trận chiến thảo phạt của Khăn Vàng.
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Vào Quan Phủ Đông Quận đối thoại với Vương Hoành, đồng ư đến rừng cây Vi Sơn đối thoại với Tào Tháo.
2. Đến rừng cây Vi Sơn đối thoại với Tào Tháo, đồng ư đền sơn động Triều Ca.
3. Khi vào sơn động Triều Ca, trong động ta gặp Hà Hỷ, đối thoại với anh ta xong vào chiến đấu với Hà Hỷ, Vương Trung, Dư Độc, Bạch Hiểu, Dư Phu La.
4. Thắng lợi xong ta tiếp tục đi vào trong động, sẽ gặp Sái Dương, đối thoại với ông ta xong vào chiến đấu với Sái Dương, Xa Vi, Lộ Chiêu, Thái Ḱ, Phùng Giai.
5. Thắng lợi xong th́ Tào Tháo, Lưu Huê xuất hiện, ta đồng ư đi đến rừng cây Tương Dịch th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ kích lui Hắc Sơn Quân.
Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: lều hành quân 5 cái.

Tên nhiệm vụ: truy kích Khang Đ́nh.
Quá tŕnh nhiệm vụ:
Ta đến Rừng Tương Huyện ở Từ Châu, khi vào rừng cây ta theo hướng bên trái đi vào tầng thứ 2 đối thoại với Lưu Tường và vào chiến đấu với Lưu Tường, Du Thiệp, Tuấn Chính, Viên Trị.
Sau khi thắng lợi ta đi tiếp đến Y Nhị Thủy Động mê cung, trong động ta gặp Huệ Cừ, đối thoại với ông ta xong vào chiến đấu với Huệ Cừ, Trường Nô, Hàn Nhân, Tuân Chính, Trịnh Thái.
Thắng trận này ra khỏi mê cung, tại Y Nhỉ Thủy Trại đối thoại với Viên Thuật và vào chiến đấu với Viên Thuật, Lôi Bạc, Kĩ Linh, Trương Huấn, Diêm Tượng, Trần Lan, Dương Hoành.
Thắng lợi Măn Sủng xuất hiện mời bạn đến Đông Quận t́m Tào Tháo th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt Khăn Vàng.
Địa điểm: Từ Châu, Rừng Tương Huyện. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: Văn chương đại phúc thần, đại phúc thần, phúc thần.
Điều kiện để làm Q Ngọc ĐPT: lv20

longfrenzy - December 17, 2006 02:18 PM (GMT)
Quest Đại Hô_Đồng Tâm & các thuật hệ Tâm !
Tên nhiệm vụ: Làm Cha Người Ta
Quá tŕnh nhiêm vụ:
Đến Cung Độ Đại Trại nói chuyện với Viên Thiệu(Trại thứ 3) đồng ư giúp đỡ
đến trại Lê Dương t́m Viên Thuật đối thoại với ông ta đồng ư đến động Thái Sơn t́m giúp Binh phù của Viên Thượng
Đến động Thái Sơn lên tầng 2 tại khúc quanh ta bị chặn đánh, đánh thắng được Binh phù mang về cho Viên Thuật sau đó trở về đối thoại với Viên Thiệu tại Cung đô đại Trại th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiêm vụ: lv 25
Đia điểm:Cung Đô Đại Trại, Trại Lê Dương, hang động Thái Sơn(Thái Sơn Mạc Thích Quách)
Vật Phẩm có được: không

Tên nhiệm vụ: Kích Bại Vinh Dương
Quá Tŕnh nhiệm vụ:
Tiếp tục đối thoại với Viên Thiệu đồng ư giúp đỡ
1. Đến Rừng Vĩnh Dương (1102-495 map Trung Nguyên)
Vào cửa ta bị Huyền vơ binh và Kiện vơ binh chặn đánh chiến đấu thắng lợi tiêp tục đi sâu vào tầng 2 của khu rừng
2. Vào chiến đấu với Triệu Sầm -Huyền vơ Binh và Kiện vơ Binh
3. Vào cửa thứ 2 tiếp tục chiến đấu với Hồ Trân- Huyền vơ Binh-Kiện Vơ Binh
4. Đi sâu vào tiếp tục vào chiến đấu với LƯ Túc - Huyền vơ binh-Kiện vơ binh
5. Vào Trại đối thoại với Tôn Kiên đồng ư dẫn ông ta khỏi Rừng Vĩnh Dương đi ra đến cửa gạp sư cản trở của Hoa Hùng - Lư Túc -Triệu Sầm. chiến đấu thắng lợi về gặp Viên Thiệu rùi wa trại Thứ 2 nói chuyện với Tôn Sách th́ hoàn thành nhiêm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành Q Làm cha người ta.
Vật phẩm có được: găng +8trí, mũ Trường đẳng +9def

Tên nhiệm vụ: T́m tướng giỏi.
Quá tŕnh nhiệm vụ:
Đến Quan Độ Tào Dinh trong Dinh đối thoại với Tào Tháo, đồng ư giúp t́m Lạc Tấn và Lư Điển.
Đến Thành Hạ Phỉ tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Lạc Tiến, đồng ư giúp t́m mẫu đồng thạch, vi thiết viên(khoáng 3x), vải dệt tuấn mă mỗi thứ một cái.
T́m xong giao cho ông ta, ông ta sẽ cho bạn biết Lư Điển đang ở Thành Cự Lộc.
Đến Thành Cự Lộc phía trước Lôi Đài đối thoại với Lư Điển, đồng ư lưới bắt một tên Từ Châu Trưởng cho ông ta.
Đem Từ Châu Trưởng giao cho Lư Điển.
Đến Quan Độ Tào Dinh đối thoại với Tào Tháo, sẽ có tiểu binh thông báo Hoa Hùng đang ở Phạm Thủy Quan khiêu chiến.
Ta đến Phạm Thủy Quan, tại Quan Khẩu ta chiến đấu với Hoa Hùng, Lư Túc, Triệu Sầm, Hồ Chẩn.
Thắng lợi trở về t́m Tào Tháo đối thoại th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Kích bại Vinh Dương
Địa điểm: Quan Độ Đại Trại.
Vật phẩm có được: học được thuật la to.

Tên nhiệm vụ: Bí mật về thuật đồng tâm của Tư Đồ Vương Doăn.
Quá tŕnh nhiệm vụ:
Ta đến Thôn Cao Động tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Vương Doăn, biết được có thuật đồng tâm.
Vào Cao Động Sơn Động, trong động ta gặp khoáng đá quái, đối thoại xong vào chiến đấu thắng lợi được “Đồng tâm thạch”.
Trở về t́m Vương Doăn th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: phải học thuật la to.
Địa điểm: Thôn Cao Động.
Vật phẩm có được: học được thuật đồng tâm.

=Sưu tầm=

Tên nhiệm vụ: nữ thần Hỏa Đức Tinh Quân ḱ quái.
Quá tŕnh nhiệm vụ:
Tại quán trà Dinh Xuyên ta gặp Phỏng Chức Nương, đồng ư giúp đỡ, cô ta gia nhập đội ngũ.
Đến Thành Từ Châu đối thoại với Thẩm Lăo Bà Bà, bà ta sẽ biến thành Hỏa Đức Tinh Quân, đồng ư giúp đỡ.
Đến Thôn Tiểu Phí đối thoại với Ma Xiêu.
chọn giúp đỡ Ma Xiêu, lúc này Hỏa Đức Tinh Quân xuất hiện, đối thoại xong vào chiến đấu với Hỏa Đức Tinh Quân, Ác Ma Ba Đậu Yêu.
Không giúp đỡ Ma Xiêu, lúc này sẽ hỏi bạn thêm lần nữa có giúp đỡ hay không, chọn không giúp đỡ th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Thắng lợi th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: cần làm nhiệm vụ học thuật cưỡi ngựa
Địa điểm: Kĩ năng tâm, Thôn Dinh Xuyên. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: chọn a: thuật bỏ độc, chọn b: Giày thanh hổ (pḥng + 12, nhanh nhẹn – 1, lv. 40).

-= Sưu Tâm =-

Tên nhiệm vụ: Bí Truyền của Chung Nam Sơn Ẩn Sĩ.
Quá tŕnh nhiệm vụ:
Đến Thành Trường An tại ngôi nhà nhỏ kế bên khách sạn đối thoại với Lư Mông.
Đưa một tấm bùa lạc thạch cho ông ta, ông ta sẽ nói cho bạn nghe về bí truyền của Chung Nam Sơn.
Đến Rừng Tử Ngưu t́m liên miêu thảo 49 cái.
Đem giao cho tiên nhân tại Chung Nam Sơn th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Kĩ năng tâm, Thành Trường An. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: thuật đào khoáng.

-= Sưu Tầm =-

Tên nhiệm vụ: Học thuật cưỡi ngựa.
Quá tŕnh nhiệm vụ:
Đối thoại với Trương Thế B́nh, đồng ư giúp Trương Thế B́nh t́m kính đồng của Thi Mă Chinh và cuốn bảo điển về nho giáo..
Đưa đồ xong, đồng ư giúp ông ta đi đến Thôn Lầu Song bắt một con Hoàng Biêu Mă.
Trở về t́m gặp Trương Thế B́nh th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: cần hoàn thành nhiện vụ Thi Mă Chinh.
Địa điểm: Trác Quận. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: thuật cưỡi ngựa.

Tên nhiệm vụ: Bỉnh Nguyên
Quá tŕnh nhiệm vụ:
Đối thoại với Bỉnh Nguyên, đồng ư giúp đỡ ông ta.
Đi đến Lan B́nh Thành, bấm vào Công Bố Lan được biết Vương Liệt tại Quan Phủ.
Ta vừa vào bên trong Quan Phủ sẽ gặp và chiến đấu với Công Tôn Cung, thắng lợi th́ được vào.
Đối thoại với Công Tôn Độ, vào chiến đấu với Công Tôn Độ, Dương Nghi, Liễu Nghị, Trương Tản, Công Tôn Mô.
Sau khi Thắng lợi Vương Liệt gia nhập đội ngũ của bạn.
Ta trở về t́m Bỉnh Nguyên th́ hoàn thành nhiệm vụ
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Liêu Đông, Thôn Vọng B́nh. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: Tuyệt mật bảo điển của nho gia.

Tên nhiệm vụ: Tư Mă Chinh và Từ Thứ.
Quá tŕnh nhiệm vụ:
Đến Vinh Xuyên Thảo Lư đối thoại với Tư Mă Chinh, đồng ư giúp t́m Từ Thứ.
Đến Rừng Dương Thành, vào trong đối thoại với Tiểu Lưu, vào chiến đấu với Ngũ Tập, Đoạn Uy.
Thắng lợi ta lên phía bên trái trong Dinh Quân đối thoại với Phi Hồng Sĩ Binh vào chiến đấu với Lư Nho, Vương Phương, Lư Mông, Hồ Phong, Cao Thạc.
Thắng lợi trở về t́m Tư Mă Chinh th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Thôn Vinh Xuyên. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: kính đồng của Tư Mă Chinh.
-= Sưu Tầm =-

Tên nhiệm vụ: Học thuật luyện đơn - Mix đồ cấp 1
Quá tŕnh nhiệm vụ: tới ngôi nhà nhỏ trên Từ Vô Sơn ở U Châu, t́m tiên nhân đối thoại, bạn trao cuốn sách “Nhập môn lục” cho ông ta.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: kĩ năng tâm, Từ Vô Sơn. Ghi chú: bạn phải hoàn thành nhiệm vụ tâm sự của Vương bác để có được “Nhập môn lục” hoặc bạn có thể đến thương nhân buôn bán tạp hóa tốn 20 tiền để mua sách ấy.
Vật phẩm có được: học được thuật luyện đơn

Tên nhiệm vụ: nhiệm vụ Đinh Cát - Mix đồ cấp 2
Quá tŕnh nhiệm vụ:
Đến Lang Tà Sơn đối thoại với Đinh Cát trong ngôi nhà nhỏ, ông ta sẽ nói cho bạn nghe về thuật “Dung Thọ”, bạn cần phải t́m Sa Sâm Phấn cho ông ta.
T́m 100 cái Sa Sâm Phấn th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: thuật luyện đơn lv 10.
Địa điểm:Lang Tà Sơn. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: học được thuật “Dung Thọ”

Tên nhiệm vụ: chiêu mộ nhân tài 4 phương - Mix đồ cấp 3
Quá tŕnh nhiệm vụ:
Đến con đường lớn Kiến Nghiệp tại ngôi nhà chính giữa t́m rèn và tiệm thuốc t́m Trương Chiêu đối thoại, hứa với ông ta giúp Tôn Sách chiêu mộ nhân tài.
Đến Thôn Linh La t́m Cố Dung đối thoại xong sẽ có câu hỏi để bạn trả lời:
Em của Tôn Sách và Tôn Quyền là ai? Đáp án: Tôn Khang.
Trong trận chiến Xích Bích Lỗ Túc đă đảm nhiệm qua chức vụ ǵ? Đáp án: Tuyên Quân tướng quân.
Thân cao bảy thước, khuông mặt vàng hay được Tôn Sách xem trọng là vị tướng quân nào? Đáp án: Trần Vơ.
Chu Thái Tăng và người nào tại Trường Giang làm thủy tặc? Đáp án: Tưởng Khâm.
Lúc Tôn Sách được ngọc sải truyền quốc ai đă khuyên ông ta đem ngọc sải về Giang Đông? Đáp án: Tŕnh Phổ.
Đáp đúng xong, Cố Dung sẽ kêu bạn đến Kinh Huyện thăm viếng Bộ Tụ, đối thoại với ông ta sẽ có câu hỏi cho bạn trả lời:
Để h́nh dung việc tinh thông âm luật của Chu Du người ta thường nhắc đến ǵ? Đáp án: Khúc hữa ngô Chu lang cố.
Chữ của Tôn Quyền là? Đáp án: Trọng mưu.
Tôn Quyền từng gặp nạn ở đâu mà được Chu Thái liều ḿnh cứu thoát? Đáp án: Tuyên Thành.
Hoàng Cái thường sử dụng vũ khí gí? Đáp án: roi sắt.
Trước khi b́nh định Giang Đông Chu Du đă tiến cử Trương Chiêu và ai cho Tôn Sách? Đáp án: Trương Nhung.
Đáp đúng ta đến Kiến An thăm viếng Bệ Tống, đối thoại xong sẽ có câu hỏi cho bạn:
Người bị Tôn Sách la một tiếng, kinh hăi chết ngay là ai? Đáp án: Phan Năng.
Thái Sử Từ và Tôn Sách lúc đánh nhau tại vực Thần Đ́nh trên lưng đă mang theo vật ǵ? Đáp án: đoản kích.
Đặc trưng của Cam Ninh là trên thắt lưng lúc nào cũng mang vật ǵ? Đáp án: chuông đồng.
Khi tiến quân vào Giang Đông Tôn Sách đă đảm nhiệm qua chức vụ ǵ? Đáp án: Tướng Quân.
Chu Du đă huấn luyện thủy quân tại hồ nào? Đáp án: Hồ Phan Dương.
Đáp đúng ta lên Bộ Lạc Thượng Hiểu t́m Tŕnh Bỉnh, đối thoại xong sẽ có câu hỏi cho bạn:
Vị tướng nào của Đông Ngô đă không theo Tôn Kiên thảo phạt Đổng Trác? Đáp án: Chu Thái.
Trong trận chiến Xích Bích Chu Du đảm nhận chức vụ ǵ? Đáp án: Đại Đô Đốc.
Vị mưu sĩ nào của Đông Ngô chưa đấu khẩu qua với Gia Cát Lượng? Đáp án: Hám Trạch.
Vị tướng quân nào của Đông Ngô có mối thù giết cha với Cam Ninh? Đáp án: Linh Thống.
Tào Tháo từng kêu Tôn Quyền đem con đến Hứa Xương làm con tin, ai đă khuyên Tôn Quyền từ chối? Đáp án: Chu Du.
Đáp xong trở về t́m Trương Chiêu th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: thuật luyện đơn cấp 10, thuật dung thọ cấp 10.
Địa điểm: kĩ năng tâm, Kiến Nghiệp Thành. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: thuật chế tạo.

Tên nhiệm vụ: sự nh́n đời của Tào Bí - Mix đồ cấp 4
Quá tŕnh nhiệm vụ:
Đến Dự Châu Diệp Thành Đổng Tước Đài đối thoại với Quách Nữ Vương, đồng ư giúp đỡ.
Đến quảng trường Diệp Thành đối thoại với Đặng Triển.
Trở về đối thoại tiếp với Quách Nữ Vương, giúp t́m vi thiết viên, bạch thiết viên, mềm thiết viên mỗi thứ một cái.
T́m xong giao cho Quách Nữ Vương.
Ta đến pḥng của Tào Bí đối thoại với anh ta th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: thuật luyện đơn lvl 10, thuật dung thọ lvl 10, thuật chế tạo lvl 5.
Địa điểm: kĩ năng tâm, Diệp Thành. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: thuật tinh luyện

-= Sưu Tầm =-

Tên nhiệm vụ: Phương pháp giải độc thần kỳ của Hoa Đà.
Quá tŕnh nhiệm vụ:
Ta đến Dương Châu Rừng An Lạc, đối thoại với Hoa Đà, đồng ư giúp đỡ.
Giúp t́m 3 cái hoạn thảo (lúc đánh nhau với Đấu Hạm Sĩ tại Phan Dương Trại), ta đưa cho Thượng Hiểu căn nhà gỗ thợ mộc Hứa.
Xong ta trở về t́m Hoa Đà, đồng ư giúp đỡ tiếp.
Giúp t́m 4 cái túy liễu chi (Lúc đánh nhau với Hắc Giáp Sĩ tại Trại Dư Trương), ta đem đến cho Tiểu Mẫn tại Lương Đ́nh chân núi Kinh Huyện.
Ta trở về t́m Hoa Đà, đồng ư giúp đỡ ông ta.
Giúp t́m 5 cái lá cây tác (lúc đánh nhau với Thủ Kích Binh tại Tây Trại), đem đến cho Từ Lăo Đầu tại ngôi nhà nghèo tại Kiến An.
Xong ta trở về t́m Hoa Đà th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Dương Châu, Rừng An Lạc, Kĩ năng tâm. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: Thuật Giải Độc.

-= Sưu Tầm =-


longfrenzy - December 17, 2006 02:22 PM (GMT)
Hệ Phong


Na Ly - lvl 51Tên nhiệm vụ: thuật bói bằng xương
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Đến Tà Mă Đài đối thoại với Na Ly, đồng ư giúp đỡ.
2. Đến Giang Đông Rừng Thượng Hiểu t́m xương heo rừng 3 cái (Thượng Hiểu Binh).
3. T́m xong giao cho cô ta th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mă Đài. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: kim tỏa của Na Ly

Ngụy Nhiên - lvl 126


Tên nhiệm vụ: có người phản Ngụy Diên.
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Ta đến Kinh Bắc Thành Tương Dương Thành Môn đối thoại với Tương Dương Binh bên trái.
2. Đến Việt Châu Thiên Độc Động, trong động ta đối thoại với Triệu Nghiêm và vào chiến đấu với Lâu Quế, Triệu Nghiêm, Điền Dự, Giả Tín, Vô Viễn Binh 5 người.
3. Thắng lợi trong động ta đối thoại với Trương Cáp và vào chiến đấu với Lương Tập, Trương Cáp, Măn Sủng, Từ Hoang, Tiên Dư Phổ, Thiết Kích Quân 5 người.
4. Thắng lợi ta về Thôn Tân Dă đối thoại với bác sĩ họ Tần, giúp t́m Thánh Diệp (Thượng Dũng Trại-Binh Giác Man), Trạch lan kính (Bác Vọng Ba-Sấu Dân Binh) mỗi loại một người.
5. T́m xong ta đưa cho bác sĩ họ Tần th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 30.
Địa điểm: Kinh Bắc, Thành Tương Dương. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: kim tỏa của Ngụy Diên
user posted image
Hệ ĐịaTrương Giác - lvl 120


Tên nhiệm vụ: lấy được kho báu của Cự Lộc
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Đến sào huyệt của quân Khăn Vàng, ngay tại lối vào động ta bắt gặp ngay Hà Nghi, Triệu Hoành cản lại, sau khi thắng lợi ta có thể vào.
2. Trong động ta sẽ gặp sự cản trở của Trương Lương, vào chiến đấu.
3. Sau khi thắng lợi, tiến tiếp vào bên trong ta gặp tiếp Trương Bảo, vào chiến đấu.
4. Thắng trận tiếp tục đi vào bên trong nữa, tại khúc cua bên trái ta bấm vào hộp châu báu, lúc này Trương Giác hiện ra chiến đấu.
5. Thắng lợi th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: Hỏa Lưu Cân (độ nhanh nhẹn + 6, lv. 15).

Tên nhiệm vụ: di trí của Trương Giác
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Ta vào Địa Huyệt Cự Lộc đối thoại với Sĩ Binh bị thương.
2. Gần đến cuối động sắp ra khỏi động ta gặp Trương Giác đối thoại với ông ta đồng ư giúp đỡ.
3. Ta theo con đường lúc năy trở về, giữa đường gặp Quan Vũ đối thoại với anh ta và vào chiến đấu với Quan Vũ, Lưu Bị, Trương Phi, thắng lợi có thể tiếp tục đi.
4. Giữa đường ta gặp Huỳnh Cái đối thoại với ông ta và vào chiến đấu với Tổ Mậu, Tôn Kiên, Huỳnh Cái, Tŕnh Phổ, Hàn Đương, thắng lợi tiếp tục đi.
5. Cuối cùng ta gặp Hạ Hầu Đôn đối thoại với ông ta và vào chiến đấu với Tào Tháo, Hạ Hầu Huyên, Hạ Hầu Đôn, Tuân Hoặc, Tuân Du, thắng lợi có thể ra khỏi động.
6. Ta đến B́nh Châu Tây Hà Sơn Động, trong động đối thoại với Trương Yến, hứa giúp t́m “băng xương hà” (người săn gấu), “chí sĩ huyết” (Tịnh Vơ Binh), “bùa địa nha” (Lâu Thuyền Quân) mỗi thứ một cái.
7. Ta trở về Địa Huyệt Cự Lộc đối thoại với Trương Giác th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ “bảo tàng địa huyệt Cự Lộc”.
Địa điểm: Dự Châu, Cự Lộc Thành. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: kim tỏa của Trương Giác
Chú ư: Nhận t́m 3 vật phẩm ở Trương Yến nhưng mang về đưa cho Trương Giác tai Địa Huyệt Cự Lôc
user posted image
Triệu Hoàn Khương - lvl 93Tên nhiệm vụ: Triệu.H.Cương chống trả quân Viên Thiệu
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Ta đối thoại với Triệu.H.Cương tại Sơn Động Tây Hà, đồng ư giúp đỡ ông ta.
2. Ta đi đến từng thứ 2 của Rừng Cây Cao Đô, gặp và chiến đấu với Thẩm Phối, Phùng Kỷ, Tượng Nghĩa Cừ, Nghiêm Kính, Tô Do.
3. Sau khi thắng lợi ta đến Sơn Động Nha Quan, trong động ta đối thoại với Tữ Thụ và vào chiến đấu với Nghiêm Nhan, Cao Lăm, Tữ Thụ, Hứa Du, Thuần.Nh.Quỳnh, Văn Xú.
4. Thắng lợi ta trở về t́m Triệu.H.Cương th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: B́nh Châu, Sơn Động Tây Hà. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: Kim Tỏa của Triệu.H.Cương
user posted image
Hệ Thủy

Tưởng Khăm - lvl 76 & Lữ Mông - lvl 122


Tên nhiệm vụ: Lữ Mông đầu quân cho Đông Ngô
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Ta đến Dương Châu Thôn Linh La đối thoại với Phụng Nhi, đồng ư giúp đỡ.
2. Ta đến Kiến Nghiệp Bắc Vơ Đài đối thoại với Lữ Mông.
3. Đến Sơn Động Dư Khang, trong động ta gặp Lữ Mông, đối thoại với anh ta và vào chiến đấu với Mănh Hổ 5 người.
4. Thắng lợi th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Dương Châu, Thôn Linh La. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: Bảo Đao Ngư 20 cái

Tên nhiệm vụ: Tưởng Khâm b́nh định sơn tặc
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Ta đến Kiến Nghiệp Thành đối thoại với Tưởng Khâm, đồng ư yêu cầu của ông ta đưa ra.
2. Ta đến Thôn Đông Trị phía sau lưới bắt Lang Tốt Trưởng.
3. Đem Lang Tốt Trưởng giao nộp cho Tưởng khâm th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: khanh ngư 20 cái

Tên nhiệm vụ: Không gặp 3 ngày đă thay đổi hẳn
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Ta đến Kiến Nghiệp Thành trong Quan Phủ đối thoại với Tôn Quyền, đồng ư giúp đỡ.
2. Ta đến con đường lớn Kiến Nghiệp trong nhà Tưởng Khâm đối thoại với ông ta, đồng ư giúp t́m Lục Thao, Tam Lược, Thận Chiến Ngôn mỗi thứ một cuốn, được kim tỏa của Tưởng Khâm.
3. Ta đến Lôi Đài đối thoại với Lữ Mông, hứa giúp t́m Ngô Tử Binh Pháp, Quĩ Cốc Tử Binh Thư, Thủy Chiến Thư mỗi thứ một cuốn, được kim tỏa của Lữ Mông.
4. Trở về đối thoại với Tôn Quyền th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Lữ Mông đầu quân cho Đông Ngô, Tưởng Khâm b́nh đinh sơn tặc.
Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: kim tỏa của Tưởng Khâm, kim tỏa của Lữ Mông, 100 tiền
Lữ Mông
user posted image
user posted image
Ti Di Hô - lvl 99

Tên nhiệm vụ: quỷ vương Tà Mă Đài
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Đối thoại với Ti Di Hô, đồng ư giúp đỡ ông ta.
2. Ra khỏi ngôi nhà nhỏ vào chiến đấu với Quỉ Chảo với đám Tiểu Binh, thắng lợi đối thoại với Ti Di Hô.
3. Đến Ngụy Quốc Hải Tặc Động (phía trên suối nước nóng), t́m Đa Mô đối thoại và vào chiến đấu với Đa Mô, Di Di.
4. Thắng lợi được “quỉ vương động thượng quyển”, chọn gặp ông ta, vào chiến đấu tiếp.
5. Thắng lợi ta đến Ngụy Quốc Hải Động, trong động đối thoại với quỉ bí vàng và vào chiến đấu với quỉ bí vàng, Ti Nô Mẫu Li, thắng lợi được “quỉ vương động hạ quyển”.
6. Trong động t́m Di Chi đối thoại với anh ta và vào chiến đấu với Bỉnh Cư Hồ, Điệp Mô Hồ, thắng lợi được “quỉ vương động trung quyển”.
7. Đến Quỉ Vương Động, trước khi vào hang ta phải trang bị cây cuốc.
8. Vào trong đối thoại với Yêu Quỉ Vương, vào chiến đấu.
9. Thắng lợi trở về t́m Ti Di Hô th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mă Đài. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: cây lược của Ti Di Hô.

Tên nhiệm vụ: Ti Di Hô cử xứ giả.
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Đến Tà Mă Đài đối thoại với Ti Di Hô, đồng ư giúp đỡ.
2. Đến Dự Châu Rừng Tây Sơn t́m xương chó sói (Hắc Sơn Quĩ Tốt), Dương Châu Rừng Vĩnh Khang t́m đất sành thái (Hắc Vơ Sĩ), Nhị Châu Rừng Ti Nam t́m vỏ ṣ lớn (Thạch Hổ Binh) mỗi thứ một cái.
3. Trở về t́m Ti Di Hô đối thoại, Y Chi Mă gia nhập đội ngũ.
4. Đến Thanh Châu Khủng Miếu, đối thoại với Trịnh Huyền và vào chiến đấu với Quách Đồ, Viên Đàm, Tân B́nh, Trương Cáp, Lữ Khoáng, Lữ Dực.
5. Thắng lợi đến Hoàng Cung Hứa Xương đối thoại với Hoàng Đế và vào chiến đấu với Từ Hoang, Điển Vi, Quách Gia, Tŕnh Lập, Hứa Tữ.
6. Thắng lợi đến Thanh Châu Đ́nh Mát Vi Sơn, lúc này đám người Lữ Bố xuất hiện đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Cao Thuận, Trương Liêu, Lữ Bố, Xích Minh, Hầu Thành, Tào Tính, Tống Ninh, Ngụy Tục.
7. Thắng lợi trở về Tà Mă Đài đối thoại với Ti Di Hô th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ tiêu diệt Mă Đài Quỉ Vương.
Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mă Đài. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: kim tỏa của Ti Di Hô
user posted image
Điêu Thuyền - lvl 126


Tên nhiệm vụ: liên hoàng kế
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Đến quán trà Trường An đối thoại với Vương Doăn, đồng ư giúp đỡ.
2. Đến phú hộ đối thoại với Tú Nhi, Điêu Thuyền gia nhập đội ngũ.
3. Đến quán trà đối thoại với Vương Doăn, giúp t́m ma đế hoa (chân núi Chung Nam Sơn), sao băng nát (chân núi Hoa Sơn), vải dệt tuấn mă (hộp châu báu ở Bắc Địa Sơn Động) mỗi thứ một cái.
4. T́m xong trở về đối thoại với Vương Doăn.
5. Đến Trần Thương Trại, vào tầng thứ 2 phía trên bên tay trái trong Quân Dinh đối thoại với Đổng Trác và vào chiến đấu với Đổng Hoàng, Đổng Văn, Đổng Trác, Đổng Việt, Lư Nhu, Ngưu Phụ, Lư Thôi, Quách Kỷ, Phàm Trù, Trương Tế.
6. Thắng lợi th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Quan Trung, Thành Trường An. Ghi chú: Vải dệt tuấn mă c̣n có thể nhặt được tại Thôn Phùng Lai
Vật phẩm có được: kim tỏa của Điêu Thuyền
user posted image
Tôn Sách - lvl 135


Tên nhiệm vụ: vận xui của Tiểu Bá Vương
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Ta đến con đường lớn Kiến Nghiệp Thành đối thoại với Lư Lăo Đầu.
2. Đến tiệm thuốc đối thoại với Dư Cát, chọn 1, tới Quan Phủ đối thoại với Tôn Hà.
3. Ta đến Sơn Đỉnh Bắc Cố Sơn đối thoại với Huỳnh Cái, đồng ư sự thỉnh cầu của Đại Kiều.
4. Ta đến Thanh Châu Lang Tà Cung đối thoại với Dư Cát, đồng ư giúp t́m ốc ngọc vân nhỏ 5 cái (Kinh Bắc: Tăng Khẩu Triệu Trạc-Môn Hạ Đốc), Thánh diệp 1 cái (Kinh Bắc: Thượng Dung Trại-Binh Giác Man), Thanh thủy băng tinh 1 cái (Liêu Đông: vùng tuyết Thương Lê-Quang Vơ Quân.
5. Ta trở về Sơn Đỉnh Bắc Cố Sơn đối thoại với Huỳnh Cái th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Chọn 2 vào chiến đấu với Trần Bảo, Tôn Hà, Bỉnh Lương, Chu Chương, thắng lợi th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: chọn 1: kim tỏa của Tôn Sách, tuấn mă 1 con. Chọn 2: song bảo 1 cái

longfrenzy - December 17, 2006 02:23 PM (GMT)
Hệ Hỏa


Tưởng Cang - lvl 57


Tên nhiệm vụ: đấu khẩu
Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Đến Hiệp Thạch Sơn tầng thứ 2 tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Tưởng Can, trả lời câu hỏi.
Theo thứ tự: Heo, tất cả đều sai.
2. Đến Hạ Phỉ Thành con đường lớn đối thoại với Lăo Học Cứu.
3. Đối thoại với Trần Đăng, trả lời câu hỏi.
Theo thứ tự: Thanh Châu, Phía Tây Thành Hà Đông, Việt Châu và Kinh Bắc.
4. Đối thoại tiếp với Sử Hoan, trả lời câu hỏi.
Theo thứ tự: 25 HP, 60 giây, băng phong.
5. Đối thoại tiếp với Trần Kiều, trả lời câu hỏi.
Theo thứ tự: 39 phút, 31 phút, 100.
6. Đối thoại với Trần Quần, trả lời câu hỏi.
Theo thứ tự: Lữ Bố, Hứa Cung, Lưu Diên.
7. Trả lời xong câu hỏi th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: Lvl20.
Địa điểm: Chuẩn Nam, Hiệp Thạch Sơn. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: kim tỏa của Tưởng Can, Đại Phúc Thần 2 cái
user posted image

Triệu Nga - lvl 91

Tên nhiệm vụ : Mối thù của Triệu Nga
Tại Quan Trung ( Thành Trường An ) ta đi lên vào sơn động thành bắc đi xuyên wa ( hướng thẳng và phải ) đến Hiệp bắc tụy lạc , vào nhà Triệu Nga và nói chuyện.
Vào mơ khoáng Làm Điền ( đối diện thành Trường An ) để đào 5 khoáng sắt , 5 khoáng đồng , 5 khoáng ch́ , 5 khoáng đá và 5 khoáng bạc , quay về đưa cho Triệu Nga bạn sẽ nhận dc nhật kí của Triệu Nga
Đến thành Trường An , vào thợ rèn đưa cho ông ta quyển nhật kí , bạn sẽ nhận dc 1 thanh đao +8 ( lvl 25 ) , xong bạn đến lại sơn động thành bắc ( cái hang nằm bên trái )
đi xuyên wa bạn đến Trần Thường trại môn , đi vào doanh trại Tả Linh nói chuyện và đánh , giết Tả Linh bạn sẽ nhận dc thủ cấp Tả Linh , quay về nói chuyện với Triệu Nga là hoàn thành nhiệm vụ.
Địa điểm : Quan Trung - Thành Trường An
Điều kiện nhiệm vụ : không có
Vật phẩm có được : Áo +12 Agi

Tên nhiệm vụ : giải cứu Triệu Nga
Ta đến núi Hoa Sơn , xuyên wa rừng Hoa Sơn hướng tay phải , vào nhà tranh Hoa Sơn sẽ gặp Y Gia , nói chuyện và quay về Sơn Động thành bắc , trong động ta gặp cấm vệ binh đứng 1 ḿnh , nói chuyện và đánh nhau
Đến Cao động thành bắc ( hang kế nhà Triệu Nga ) đi về hướng tay trái gặp đội áo đen đứng 1 ḿnh , nói chuyện và vào đánh , chiến thắng Triệu Nga sẽ xuất hiện , nói chuyện xong là hoàn thành nhiệm vụ
Địa điểm : Quan Trung - Núi Hoa Sơn
Điều kiện nhiệm vụ : phải hoàn thành nhiệm vụ mối thù của Triệu Nga
Vật phẩm có được : Kim tỏa của Triệu Nga
user posted image
Di Di - lvl 94

Tên nhiệm vụ: nghiệp chướng và tâm ma

Quá tŕnh nhiệm vụ:
1. Đến Ngụy Quốc Động Hải Tặc, trong động đối thoại với Di Di, đồng ư giúp đỡ.
2. Đến Rừng Miệt Lô tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Từ Phúc, ông ta kêu bạn t́m giúp địch thảo 1 cái (Tuyết Động Liêu Đông-Ấp Lâu Man), cỏ lười 1 cái (Thành Cự Lục-gần Tiền Trang), trạch lan kính 1 cái (Bác Vọng Ba-Binh Sấu Dân).
3. T́m xong giao cho Từ Phúc, được tâm dược.
4. Trở về t́m Di Di th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Ngụy Quốc, Ngụy Quốc Động Hải Tặc. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: kim tỏa của Di Di.
user posted image
Hạ Hầu Tôn - lvl 130


Tên nhiệm vụ: nhổ mũi tên ra
1. Ta đến cửa ra Tú Quan đối thoại với Hạ Hầu Huyên, đồng ư giúp đỡ.
2. Đến Sơn Động Khoa Châu, trong động đối thoại với Triệu Tứ và vào chiến đấu với Hứa Kỷ, Đai Cang, Vương Giai, Triệu Tứ, Từ Huyên, Lư Châu.
3. Sau khi thắng lợi, trong động ta đối thoại với Viên Hoan và vào chiến đấu với Trần Quần, Cao Thuận, Trần Kiều, Viên Hoan, Tào Tính, Xích Minh.
4. Thắng lợi ta trở về t́m Hạ Hầu Huyên, ông ta sẽ kêu bạn đi t́m dă khùy gân (Rừng Tương Huyện, Phản Hồng Lan), cỏ chó cắn người (Rừng Trác Quận, Độc Hành Đạo) mỗi thứ 3 cái.
5. Đưa những thứ này cho Hạ Hầu Huyên th́ hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện nhiệm vụ: Lv. 30.
Địa điểm: Từ Châu, Tú Quan. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: Kim tỏa của Hạ Hầu Tôn
user posted image
Hosted for free by zIFBoards